Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn beschreven voor coaching van jongeren/startende docenten en deelnemers aan beeldende coaching. In de algemene voorwaarden staan deze drie verschillende groepen genoemd als één nl. jongeren.

De algemene voorwaarden zijn gedeeltelijk van toepassing op andere diensten van Jongerencoach-Groningen te weten Kunst en workshops. Voor deze diensten worden in overleg afspraken op maat gemaakt.

1 Gezag

Bij gezamenlijk gezag is, in geval van jongeren tot 16 jaar, schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. (Kinderen vanaf 16 jaar mogen alleen en zonder toestemming komen.)

2 Jongeren onder 16 jaar

2.1 Bij coaching van jongeren onder de 16 jaar vraag ik de ouder(s) met gezag een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Wanneer één van beide ouders mét gezag niet wil tekenen dan kan ik de jongere helaas niet coachen. Vanwege de wetgeving maar zeker ook voor de jongere zelf. Het kan heel moeilijk zijn tegen het gevoel van één van je ouders in te gaan terwijl de andere ouder wél graag wil dat er gecoacht wordt. Wat we dan kunnen doen is dat ik een gesprek plan met de vragende ouder om te kijken welke handvatten ik eventueel kan geven om met de situatie om te gaan.

2.2 Indien het onduidelijk is dat er meer dan één gezaghebbende ouder is, kan Jongerencoach-Groningen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de ondertekenende gezaghebbende ouder dat de andere ouder akkoord is. 

2.3 De jongere moet uiteraard zelf willen. Jongerencoach-Groningen is afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt door de cliënt en gaat er dan ook vanuit dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Indien er informatie onvolledig is of wordt achtergehouden, dan kan dit invloed hebben op de coaching.

3 Vertrouwelijkheid

3.1 Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat al hetgeen er met mij gedeeld wordt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder toestemming van de jongere geen inhoudelijke informatie kan delen met ouders. Uiteraard houd ik ouders, indien gewenst, wel op de hoogte van de ontwikkelingen in het algemeen en is de betrokkenheid van ouders vaak essentieel voor het slagen van het traject. 

3.2 Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van de jongere of anderen in gevaar is. Dit wordt altijd eerst vooraf met de jongere besproken. 

3.3 Daarnaast zal niets uit het traject worden gedeeld met derden zonder schriftelijke toestemming. Ook hier weer behoudens bovengenoemde uitzondering.

3.4 Aantekeningen die worden gemaakt tijdens de begeleiding/coaching kunnen na afloop meegenomen worden of worden na afloop van het traject vernietigd.

4 Verwijzing 

Voor aanmelding is geen verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts nodig. 

5 Vergoeding

Coaching bij Jongerencoach-Groningen wordt niet vergoed door zorginstellingen.

6 Klachten

Indien de cliënt klachten of bezwaren heeft met betrekking tot het handelen van Jongerencoach-Groningen en/of het ingezette coaching traject, dan dient hij of zij dit zo snel mogelijk aan Jongerencoach-Groningen te melden. Dit kan persoonlijk, per e-mail of per telefoon. Er wordt dan zo spoedig mogelijk overlegd over een passende oplossing voor zowel Jongerencoach-Groningen als de jongere. Het indienen van een klacht geeft de jongere niet het recht om betaling van reeds genoten en gefactureerde coaching momenten achterwege te laten.

7 Tarieven

7.1 De tarieven zijn te vinden op de website.

7.2 Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per email, zijn inbegrepen in de begeleiding.

7.3 Tijdsbestedingen vanaf 15 minuten worden geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt voor overleg een aparte afspraak ingepland.

7.4 Jongerencoach-Groningen houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Desgewenst kan deze bij de factuur worden overlegd.

8 Betaling 

Betaling vindt ter plekke plaats via een betaalverzoek of contante betaling. In overleg kan ook achteraf gefactureerd worden.

9 Aansprakelijkheid

Indien de jongere een rechtspersoon betreft, kan Jongerencoach-Groningen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jongerencoach-Groningen. Een eventuele schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering. Bij lichamelijke- en psychische klachten, dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts.

10 Garantie

10.1 Alle coaching diensten van Jongerencoach-Groningen zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de ouders als de jongere. Ouders/jong volwassenen passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.

10.2 Jongerencoach-Groningen garandeert zich optimaal in te spannen voor een zo passend mogelijke coaching.

10.3 Jongerencoach-Groningen kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen geven. Het advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te kunnen garanderen omdat inzet van de jongere even zwaar weegt binnen het proces.

11 Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Mocht Jongerencoach-Groningen in de samenwerking merken dat het proces niet meer klopt, dan wordt dit besproken en kan Jongerencoach-Groningen besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer met regelmaat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de jongere niet meewerkt.

11.2 Jongerencoach-Groningen is eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in het geval de betaling uit handen moet worden gegeven wanneer betaling uitblijft.

11.3 De jongere mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Alle genoten begeleidingsmomenten dienen te worden betaald en de jongere is verder tot niks verplicht.

11.4 De Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website en kunnen naar eigen inzicht door Jongerencoach-Groningen worden gewijzigd. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Versie 1.2 – Laatst bijgewerkt op 2-8-2022

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Jongerencoach-Groningen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegeven en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hier vind je de privacy verklaring van Jongerencoach-Groningen. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Jongerencoach-Groningen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Jongerencoach-Groningen is de gebruiker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Jongerencoach-Groningen is gevestigd in Groningen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85992976.

Verwerken van persoonsgegevens

1 Contactgegevens

1.1 Door het formulier op de website in te vullen en te verzenden, geef je mij jouw persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met jou in contact te komen en met je te communiceren. Ik zal jouw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

1.2 Indien je mij op andere wijze jouw persoonlijke gegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

2 Intervisie en supervisie

In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn voortdurende ontwikkeling als jongerencoach is het mogelijk dat onderdelen van een casus volstrekt geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/supervisors zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

3 Beveiliging

3.1 Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn met overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Jongerencoach-Groningen verantwoordelijk.

3.2 Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare kast, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

4 Bewaartermijnen

4.1 Jongerencoach-Groningen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking.

4.2 Wel ben ik gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Voor de Belastingdienst moet ik bijvoorbeeld uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

4.3 Wanneer er geen coaching is afgenomen bij Jongerencoach-Groningen worden contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

4.4 Het is mogelijk dat in een overeenkomst m.b.t. specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. In dat geval geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

5 Rechten betrokkenen

Jongerencoach-Groningen respecteert jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kunt je hierover contact met mij opnemen.

marielle@jongerencoach-groningen.nl